ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1- ویزارد بستن سال مالی در راهکار مالی
2- اصلاح مارک آپ 13## به 1### به منظور پشتیبانی از سال 1400
3- اصلاح مسیرهای پیش فرض ابرآروان به آسیاتک به منظور فعال سازی مجدد بروزرسانی خودکار و پشتیبانی نرم افزار

ارسال پاسخ

question