ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1- بهینه سازی تنظیمات سال مالی
2- قرار گرفتن منوی سال مالی در سیستم انبار و فروش مایکروسافت
3- حذف تنظیمات سال مالی از بخش تنظیمات ارسال اسناد
4- عدم ثبت خودکار سند ورود هنگام انتقال بین شعب

ارسال پاسخ