ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1- ساده سازی فرایندهای انبارگردانی
2- ارتقا موتور ورود اکسل در راستای ورود سریع اطلاعات انبارگردانی
3- ایجاد خودکار سند انبارگردانی به منظور صفرکردن موجودی ها
4- راهنمای کامل انبارگردانی با استفاده از کلید F1
5- لاگ سرور متنی به منظور ذخیره خطاهای نرم افزار
6- تغییرات بانک اطلاعاتی به منظور انبار چندشعبه ای و انتقال کاردکس

ارسال پاسخ