ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1-رفع مشکل Input string 
2- رفع مشکل عدم اعمال وزن ترازو و نمایش خطا در زمان بروز خطا در ترازو PosScale
3- قابلیت جدید نمایش 10 کارت آخر صادر شده توسط PosScale – شیوه راه اندازی به طور کامل در پایگاه دانش آموزش داده شده است
این قابلیت مانع از بین رفتن دیتا کارتها ناشی از خطای صندوق دار یا عملکرد نادرست کارتخوان می گردد

ارسال پاسخ