ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1- اصلاح فرایندهای کنترل لایسنس
2- رفع خطاهای آغاز برنامه
3- اصلاح لاگ وضعیت سرویس
4- سرویس کنترل پشتیبانی
5- راه اندازی پشتیبانی برخط رایگان برای مشتریان فاقد قرارداد پشتیبانی
6- توضیحات پیرامون قرارداد پشتیبانی

ارسال پاسخ