ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1-سند حسابداری به صورت ردیفی (حذف دیالوگ)
2- دریافت مجوز در صندوقها از طریق اینترنت سرور

ارسال پاسخ