ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1-راه اندازی ربات واتساپ
2-راه اندازی DMNU
مجوز ربات به صورت جداگانه به فروش می رسد
شیوه راه اندازی

 

ارسال پاسخ