ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1-  فرم انتخاب بچ بر مبنای بازه زمانی و شعبه برای شعب فرانچایز و تحت تملک
2-  رفع مشکل چند سند همزمان به چند شعبه به صورت تجمیعی در دستورالعمل چندشعبه ای
3- امکان انتخاب عکس دپارتمان و زیرگروه در صفحه تعریف
4- اپلود دپارتمان و زیرگروه با سرعت زیاد به سرور سایت متصل به نرم افزار
5- رفع مشکل سیستم شماره گذاری اسناد خرید چند شعبه ای بر مبنای سال مالی

ارسال پاسخ

question